Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hizmet Standartları Tablosu

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

‘Fiyat Tarifesi’ Onayı

1-Dilekçe,

2-Fiyat tarifesi (iki takım)

1 gün

2

‘Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı

1-Dilekçe.

1 gün

3

‘Denetleme’ Defteri Onayı

1-Dilekçe.

1 gün

4

A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Tasdiki

1-Dilekçe

2-Ticaret Sicil Gazetesi

3-İmza Sirküleri

4-Yetki Belgesi

5-Kimlik Fotokopisi

5 Dakika

5

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)

1-Dilekçe,

2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentesi / otel işletme belgesi,

3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste,

4-Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği,

5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti,

6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

7-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

8-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,

20 Gün

6

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)

1-Dilekçe,

2-Seyahat acentesi veya otel işletme belgesi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce onaylı),

3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste,

4-Personele ilişkin SGK tarafında verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği,

5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti,

6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

7-Dalış merkez yetki belgesi,

8-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

9-Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi,

10-Dalış noktaları,

11-Jurnal Defteri,

12-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri,

13-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,

14-Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.

20 Gün

7

Jurnal Defteri ve Faaliyete Katılanlar Defteri Tasdiki

1-Kimlik fotokopisi,

2-Yetki belgesi,

3-Jurnal defteri,

4-Sportif faaliyete katılanlar defteri.

30 dakika

8

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)

1-Dilekçe,

2-Jet-Ski liman envanter kayıtları,

3-Teknelerin tonilato belgeleri,

4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri,

5-Araçların test belgeleri ve faturaları.

5 gün

9

Taşınmaz Kültür

Varlıklarının

Onarımına yardım

A.Proje Yardımları için

1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı

2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor

3-9 x boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

6-Kanuni tebligat adresi

7-Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri

B.Proje Uygulama Yardımları için

1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

2-9 x . boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,

6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

7-Kanuni tebligat adresi, istenir. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir.

Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.

5 ay

10

Define arama ruhsatı

Define aramak isteyenler,

1-Dilekçe,

2-Tapu,

3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi,

4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,

5-Fotoğrafları,

6-Define aranacak yer için muvafakat name.

İşlem Süresi İlgili Müze Müdürlüğünce belirlenir

11

Kitap,CD,DVD,VCD Satıcıları, Matbaalar,Yayınevleri,Sinemalara SERTİFİKA verilmesi

1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi  “sertifika vatandaş başvurusu” bölümünden alınan “Talep Numarası”,

2-Banka Dekontu (T.C.Merkez B.Ankara Şb. 350121007.8)

3-Faaliyet Belgesi,

4-Vekâlet Yazısı (İşyeri sahibi değilse),

5-İmza sirküleri (Tüzel Kişi),

6-Vergi Levhası,

7- TC. Kimlik No.

20 dakika

12

Film Çekim İzni

1-Dilekçe,

2-Senaryo.

2 saat

13

Korsan Yayın İhbarı İşlemi

1-Dilekçe.

15 gün

14

C.Savcılığı, Gümrük ve Emniyet den Gelen Kitap, CD,DVD,VCD ve var ise bunların Bandrol Tetkiki

1-Resmi Yazı,

2-Kitap ve CD, DVD, VCD’ler.

1 ay

15

Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi

1-Dilekçe,

2-Afiş/davetiye örnekleri,

3-Gider belgeleri,

4-Oyun izlenme yazıları.

1 saat

16

Taşınmazların 2863 ve 2634 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi

1-Dilekçe,

2-Tapu örneği,

3- Harita.

2 ay

17

Eğitim Faaliyetleri (seminer, müze aktiviteleri)

İlgili okul ve gurupların dilekçesi.

1 gün

18

Tanıtım Faaliyetleri (seminer ve rehberli gezi)

İlgili okul ve gurupların dilekçesi.

1 gün

19

Kütüphane Üyeliği

1-TC. Nüfus Cüzdanı / Ehliyet

10 dakika

20

Ödünç Verme Hizmeti

1-Kütüphane Üye Kartı

5 dakika

21

İnternet Hizmeti

1-Kütüphane Üye Kartı

5 dakika

22

Geçici Koleksiyon Hizmeti

1-Talep yazısı

10 gün

23

Tanıtıcı yayın talebi

1-Dilekçe.

5 dakika

   24

Günübirlik Gezi Tekneleri

Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi

1-Başvuru dilekçesi

2-İmza sirküleri

3- Kayıt ve tescil belgesi (Deniz tornado Belgesi veya Gemi Sicil Tasdiknamesi veya Bağlama kütüğü ruhsatnamesi

4-Sigorta Poliçesi

5-Kira sözleşmesi

6-Denize elverişlilik belgesi

7-Teminat mektubu veya bloke makbuzu

             1 Hafta

25

Elektrik Enerjisi Desteği

1-Dilekçe,

2-Belge örneği,

3-Taahhütname,

4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası,

5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası,

6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası,

7-Sosyal Güvenlik Kurumu  ‘Borcu Yoktur’ yazısı,

8-Vergi Dairesi  ‘Borcu Yoktur’ yazısı,

3 ayda

   26

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

YEREL YÖNETİMLER İÇİN:

1- TALEPTE BULUNULAN TEŞEKKÜLÜN ADINI, ADRESİNİ, YARDIM TALEBİNİN ÖZETİNİ İÇEREN BAŞVURU YAZISI.
2- PROJE (AD, AMAÇ, TARİH, YER, MALİYET TABLOSU, PROGRAM),
3- ETKİNLİĞE KATILACAK KİŞİ VEYA TOPLULUKLARIN LİSTESİ (SANATÇI, İLİM ADAMI VS.),
4- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNDEN (VALİLİK-KAYMAKAMLIK) ALINAN İZİN BELGESİ.
5- ETKİNLİK TARİHİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE, İL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI OLARAK ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMEK ZORUNDADIR. YENİ ETKİNLİK TARİHİNDEN ÖNCE MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNDEN ALINAN YENİ TARİHLİ İZİN BELGESİ VE ETKİNLİK PROGRAMI İL MÜDÜRLÜĞÜ KANALIYLA BAKANLIĞA GÖNDERİLECEKTİR.

DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN:

1- TALEPTE BULUNULAN TEŞEKKÜLÜN ADINI, ADRESİNİ, YARDIM TALEBİNİN ÖZETİNİ İÇEREN BAŞVURU YAZISI.
2- KURULUŞ SÖZLEŞMESİ, SENEDİ VEYA TÜZÜĞÜNÜN ONAYLI ÖRNEĞİ (ONAY BAŞVURU İŞLEMİ SIRASINDA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİNDE VE İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR)
3- PROJE (AD, AMAÇ, TARİH, YER, MALİYET TABLOSU, PROGRAM),
4- ETKİNLİĞE KATILACAK KİŞİ VEYA TOPLULUKLARIN LİSTESİ (SANATÇI, İLİM ADAMI VS.),
5- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNDEN (VALİLİK-KAYMAKAMLIK) ALINAN İZİN BELGESİ.
6- ETKİNLİK TARİHİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE, İL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI OLARAK ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMEK ZORUNDADIR. YENİ ETKİNLİK TARİHİNDEN ÖNCE MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNDEN ALINAN YENİ TARİHLİ İZİN BELGESİ VE ETKİNLİK PROGRAMI İL MÜDÜRLÜĞÜ KANALIYLA BAKANLIĞA GÖNDERİLECEKTİR.

30 GÜN TEŞEKKÜL, ETKİNLİK TARİHİNDEN EN AZ OTUZ GÜN ÖNCE ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI İLİN İL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT ETMELİDİR. TEŞEKKÜL, HARCAMA BELGELERİNİN (HİZMETİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN AZAMİ YEDİ GÜN İÇİNDE DÜZENLENEN FATURA), SONUÇ RAPORLARININ, ETKİNLİKLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE HER TÜRLÜ DOKÜMANIN BİRER ÖRNEĞİNİ, ETKİNLİĞİN BİTİMİNİ MÜTEAKİP EN GEÇ BİR AY İÇİNDE İL MÜDÜRLÜĞÜNE VERMEK ZORUNDADIR

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adı Soyadı

:

Şeref TALİ

Adı Soyadı

:

Ziya KARATEKİN

Unvan

:

İl Müdür Yardımcısı

Unvan

:

İl Müdürü

Adres

:

Süleymanbey Mh. Kurtuluş Sk. No:3

Adres

:

 Süleymanbey Mh. Kurtuluş Sk. No:3

Telefon

:

0226 813 85 07

Telefon

:

0226 813 85 07

Faks

:

0226 813 85 08

Faks

:

0226 813 85 08

E-Posta

:

yalova@kulturturizm.gov.tr

E-Posta

:

yalova@kulturturizm.gov.tr