Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN ŞEREF TALİ' NİN 55. KÜTÜPHANE HAFTASI MESAJI


     Okuyan, düşünen sorgulayan nesillerin yetiştirilmesinde kütüphanelerin önemi büyüktür. Kütüphaneler insanlık tarihinin her döneminde bilginin toplandığı, korunduğu, organize edilerek kullanıma sunulduğu merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

    Unutulmamalıdır ki; içinde yaşadığımız çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Yaşadığımız yüzyılın bilgi ve iletişim ağırlıklı yapısı, eğitimin sadece örgün eğitim kurumlarında değil, yaygın eğitim kurumlarında da sürdürülebilir kılınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenledir ki, eğitim yaşam boyu devam edecek bir yapıya kavuşturulmak durumundadır. Tüm toplumların kalkınmalarının sürdürülebilirliği bu yapının sağlam temeller üzerine inşasıyla mümkün olabilecektir. Bireylerin hayatlarının her dönemindeki bilgi gereksinimlerini karşılamada halk kütüphanelerinin yeri ve önemi oldukça büyüktür.
UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi çerçevesinde, “Halk Kütüphaneleri, bireylerin ve toplumların kalkınması için gerekli ortamı sağlayan kurumlardır” ifadesini kullanmıştır.

    Teknoloji bilimin uygulamaya geçirilmiş halidir. Bilgi ve teknolojinin uygulanması sonucu kütüphanelerde değişime ayak uydurmuştur.
Ülke olarak, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için; okuyan, araştıran, üreten, düşünen beyinlere ihtiyacımız var. Hedefimiz; Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması için çağımızın gereksinimlerine uygun Kütüphaneler modernize ederek, kütüphanelerin yaşam merkezi haline dönüştürülmesini sağlamak, bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı, hayatın merkezine taşımaktır. 

    Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın yolu okuma, araştırma, sorgulama, bilim ve bilgiye ulaşmayla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, “Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü” temalı 55. Kütüphaneler Haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.